پیشنهاد مالکین زمین جهت فروش یا تهاتر

مشخصات عمومی
*
*
مشخصات زمین