طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه تجاری سپهر وحید
در حال اجراء
در دست اجرا
1394/05/05
1396/07/11
پروژه وحید
vahid 3
vahid 2
vahid 1
VAHID 960711 1
کار فرما

اهداف طرح

فعالیت های اجرایی

اطلاعات تماس پیمانکاران

نحوه سرمایه گذاری

تغییرات

پروژه تجاری سپهر وحید