طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه اداری نشاط
پروژه نشاط
در دست اجرا
1394/01/25
1396/07/11
پروژه نشاط
NESHAT960711 4
NESHAT960711 3
NESHAT960711 2
NESHAT960711 1
کار فرما
این پروژه در قالب مشارکت با شهرداری منطقه 3 اصفهان می باشد. زیربنای کل این پروژه 3755 مترمربع که 480 مترمربع با کاربری تجاری و1106 مترمربع با کاربری اداری طراحی شده است.
توضیحات

1  پروژه تجاری اداری نشاط :

این پروژه در قالب مشارکت با شهرداری منطقه 3 اصفهان می باشد. زیربنای کل این پروژه 3755 مترمربع که 480 مترمربع با کاربری تجاری و1106 مترمربع با کاربری اداری طراحی شده است.

پروژه اداری نشاط
معرفی پروژه

1  پروژه تجاری اداری نشاط :

این پروژه در قالب مشارکت با شهرداری منطقه 3 اصفهان می باشد. زیربنای کل این پروژه 3755 مترمربع که 480 مترمربع با کاربری تجاری و1106 مترمربع با کاربری اداری طراحی شده است.