طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه چهار باغ بالا
پروژه چهار باغ بالا
در دست اجرا
1393/10/10
1396/07/11
bagh 960711 6

bagh 960711 5

bagh 960711 4

bagh 960711 3

bagh 960711 2

bagh 960711 1

این پروژه در قالب مشارکت با شرکت توسعه و عمران امید به عنوان مالک زمین در خیابان چهارباغ اصفهان تعریف شده است