طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه چهار باغ بالا
پروژه چهار باغ بالا
در دست اجرا
1393/10/10
1396/07/11
پروژه چهار باغ بالا
bagh 960711 6
bagh 960711 5
bagh 960711 4
bagh 960711 3
bagh 960711 2
bagh 960711 1
4bagh 97 13
4bagh 97 12
4bagh 97 9
4bagh 97 8
کار فرما
این پروژه در قالب مشارکت با شرکت توسعه و عمران امید به عنوان مالک زمین در خیابان چهارباغ اصفهان تعریف شده است

پروژه چهار باغ بالا