طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه مسکونی بهار آزادی
بهار آزادی
در دست اجرا
1394/06/05
1396/07/11
BAHAR 960711 5
BAHAR 960711 4
BAHAR 960711 3
BAHAR 960711 2
BAHAR 960711 1
BAHAR 960711 8
BAHAR 960711 7
BAHAR 960711 6
این پروژه در قالب مشارکت با شخص حقیقی در زمینی به مساحت 1080 مترمربع واقع در خیابان بهارآزادی واقع در چهارباغ بالا اصفهان تعریف شده است.
ساخت واحد های لوکس و تولید مسکن و بازگشت سرمایه با سود مناسب

زمان اجراء طرح : 1394/06/05

زمان پایان طرح : 1396/09/05


در حال اتمام اسکلت

مشارکت با بخش خصوصی

پروژه مسکونی بهار آزادی :

این پروژه در قالب مشارکت با شخص حقیقی در زمینی به مساحت 1080 مترمربع واقع در خیابان بهارآزادی واقع در چهارباغ بالا اصفهان تعریف شده است. درصد سهم شرکت در این پروژه 60% بوده و این پروژه با مساحت زیربنای کل 5343 مترمربع و زیربنای مفید 3200 مترمربع در 5 طبقه روی همکف و 2 طبقه پارکینگ طراحی شده است