بازدید اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از پروژه باران شهرکرد 980703

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه ‌گذاری مسکن زاینده رود چهارشنبه ، 3 مهر ماه 1398 طی برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت در پروژه باران شهرکرد ، اعضاء هیات مدیره بهمراه مدیر عامل و معاونین شرکت ومدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار( پیمانکار اجرائی پروژه ) از روند اجرائی پروژه بازدید و برنامه زمانبندی اتمام پروژه باران مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت .